Hoitola Bamboon tietosuojaseloste

Laatimispäivä 16.12.2016, päivitetty 12.02.2024.

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Hoitola Bamboon henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot Booksalon-palvelussa sekä hoitolabamboo.com web-sivustolla.

REKISTERINPITÄJÄ
Hoitola Bamboo
Rekolankuja 2
23200 VINKKILÄ
p. 050-5828200
Y-tunnus: 2801402-5

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yrittäjä Heidi Liesegang-Laiho
p. 050-5828200
hoitolabamboo@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

Edellä mainitut rekisterin ylläpitäjä(t) hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti sekä toisista riippumattomina, muodostaen tässä tietosuojaselosteessa kuvatun hoitolan. Mikäli jokin edellä mainituista rekisterin ylläpitäjistä päättää siirtyä harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen hoitolan alaisuuteen, on hoitolalla oikeus luovuttaa kopio asiakasrekisteristä myös kyseisen ulkopuolisen hoitolan käyttöön. Mikäli yksityishenkilö edellyttää, että hänen henkilötietonsa säilyvät ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisen hoitolan käytössä, niin tästä pyydetään ilmoittamaan rekisterin yhteyshenkilölle.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien hoitolan (Hoitola Bamboo) palveluita. Tarkempi kuvaus palveluista löytyy verkkosivuilta tai kysyttäessä hoitolalta.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

 • miten hoitola käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
 • minkälaisia henkilötietoja hoitola voi kerätä asiakkaista.
 • mihin tarkoituksiin hoitola voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • asiakkaan oikeuksia koskien kerättyjä henkilötietoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään hoitolan asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Hoitolan edustajat käyttävät yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen  paperisen asiakaskortiston lisäksi Booksalon-palvelua, joka on Book Salon Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.booksalon.fi). Selvyyden vuoksi todetaan, että Booksalon ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan sen sijaan kyseinen yritys on ns. henkilötietojen käsittelijä, joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Varauksen lisätiedot, erityistoiveet tai muut huomioitavat asiat
 • Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
 • Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Lisäksi hoitola voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Osoite
 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena
 • Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi
 • Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Liikkeelle tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa hoitolalle itsestään henkilötietoja.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Asiakasrekisteriimme välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee hoitolaan ajanvarauksen Booksalon-palvelun kautta.

Edellä sanotun lisäksi hoitola voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Hoitola varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei hoitolassa työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen hoitolan alaisuuteen. Edellä sanotussa tilanteessa siirtyvälle rekisterinpitäjälle voidaan luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan kanta-asiakkaitaan asianmukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Booksalon-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Booksalon-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS
Hoitola on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan hoitolan työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi Book Salon Oy:n työntekijöille ja Booksalon-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Booksalon-palvelu voidaan tarjota hoitolalle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Book Salon Oy:n työntekijät ja Booksalon-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Hoitolan on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö hoitolalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää hoitolaa korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Hoitola pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Hoitola sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää hoitolaa käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

OSOITE
Rekolankuja 2
23200 VINKKILÄ

MUUALLA NETISSÄ
YHTEYSTIEDOT
050-5828200
hoitolabamboo@gmail.com

Mikäli henkilötietojasi on Hoitola Bamboon hallussa, sinulla on tiettyjä niihin liittyviä oikeuksia. Kun olet antanut meille suostumuksesi yhteydenottoihimme osana markkinointipalveluitamme, voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä kaiken suoramarkkinointimme yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta tai ottamalla yhteyttä Hoitola Bamboon tietosuojavastaavaan.

Kerättyjen henkilötietojen erityiskategoriat

Monissa suostumuslomakkeissamme kysytään terveyskysymyksiä, jotta voimme korostaa hoitoja, joilla voi mahdollisesti olla haitallisia vaikutuksia terveydellesi johtuen ottamastasi lääkityksestä tai terveydentilastasi. Hoitola Bamboo pyytää aina suostumustasi ennen tällaisten tietojen keräämistä ja käsittelemistä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ottaen kuitenkin huomioon oikeudelliset, vakuutusliitännäiset sekä sopimusvelvoitteista johtuvat rajoitukset (katso lisää kohdasta "oikeutesi tietojen kohteena"). Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeää ja käytämme tällaisia tietoja ainoastaan sen määrittämiseen, onko tietty hoito sinulle sopiva.

Keräämismenettely

Henkilötietojasi kerätään antaessasi niitä meille Booksalon-ohjelman, verkkosivujemme tai sosiaalisen median kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjallisesti, Hoitola Bamboon liikkeessä tai millä tahansa muulla tavalla. Tiedot säilytetään käyttämällä Booksalon-ohjelmistoalustaa sekä kirjallisesti lukitussa tilassa hoitolalla.

Lasten yksityisyys

Hoitola Bamboo ei kerää alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Mikäli uskot, että meillä on hallussamme alle 16-vuotiasta lasta koskevia tietoja, olethan yhteydessä meihin. Mikäli emme kykene saamaan asianmukaista vanhemman tai huoltajan suostumusta välittömästi, poistamme tällaiset tiedot.

Tietojen jakaminen

Henkilötietojasi jaetaan Book Salon Oy:n edustajien kanssa ainoastaan siinä tapauksessa, että Hoitola Bamboo tarvitsee asiakastukea tai vianetsintää. Hoitola Bamboo  ei jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa ilman etukäteistä suostumustasi, ellei kyseessä ole tässä tietosuojaselosteessa jo määritelty kolmas osapuoli taikka kun jakamista vaaditaan meiltä osana soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeudellisia velvoitteitamme.

Hoitola Bamboo säilyttää henkilötietojasi vain sen niin kauan kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi sinulle asiakkaanamme. Hoitola Bamboo on verolakien mukaan velvollinen säilyttämään henkilötietojasi vähintään 7 vuotta. Terveys- ja turvarekistereitä säilytetään 10 vuotta. Mikäli olet antanut meille markkinointitarkoituksia koskevan suostumuksesi, säilytämme tarvittuja vähimmäistietoja siihen asti, kun ilmoitat meille, ettet enää halua vastaanottaa tällaisia ilmoituksia.

Mikäli haluat ostaa tuotteen tai palvelun Hoitola Bamboolta tiettyjä henkilötietoja vaaditaan sopimuksen solmimiseksi. Hoitola Bamboo ei voi sitoutua tuotteen tai palvelun ostamista koskevaan sopimukseen kanssasi, mikäli et anna henkilötietojasi.

Mikäli haluat tehdä valituksen liittyen tapaan, jolla henkilötietojasi on kerätty tai käsitelty Hoitola Bamboon  tai Hoitola Bamboon käyttämien kolmansien osapuolien toimesta taikka et ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus suoraan valvontaviranomaiselle ja Hoitola Bamboo sekä Hoitola Bamboon rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yrittäjä Heidi Liesegang-Laiho
p. 050-5828200
hoitolabamboo@gmail.com

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti pääsääntöisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Booksalon-palvelun ja Hoitola Bamboon asiakasrekisteriin on hänestä talletettu. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot em. rekistereistä sekä pyytää poistamaan hänet suoramarkkinoinnin piiristä. Rekisterin tarkastus- tai poistopyynnön voi esittää henkilöllisyystodistusta vastaan osoitteessa Hoitola Bamboo, Rekolankuja 2, 23200 VINKKILÄ.